10+ nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Quảng Nam 

Trung tâm hành chính công Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm hành chính công Quảng Nam thì có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết những thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo các quy định; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho những tổ chức, cá nhân; tham mưu những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính.

Trung tâm hành chính công Quảng Nam một có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu các sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời cũng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về những chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh.

10+ nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Quảng Nam

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Trung tâm hành chính công Quảng Nam tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn thực hiện những thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả những kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định đối với những thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và quyết định thực hiện tiếp nhận, giải quyết.

Đọc Thêm:  Những hậu quả nghiêm trọng sau những trận lũ lụt Quảng Nam từ trước tới nay

Nghiên cứu những quy định của Nhà nước

Trung tâm hành chính công Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu những quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục, các quy trình và những nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính; vận hành, đề xuất nâng cấp những phần mềm ứng dụng, cơ sở vật chất, tích hợp những dữ liệu hoạt động, thực hiện các công tác an ninh mạng và một vài nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân

Trung tâm hành chính công Quảng Nam thì hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các quy định.

Giải quyết ngay trong ngày

Trung tâm hành chính công Quảng Nam phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho các tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải giải quyết ngay trong ngày hoặc những thủ tục hành chính được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết hoặc giao cho cấp phó hoặc ủy quyền cho các cán bộ, công chức, viên chức giải quyết theo những nguyên tắc 4 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ở trung tâm hành chính công Quảng Nam”; phối hợp với những địa phương trong giải quyết, trả kết quả giải quyết đối với những thủ tục hành chính liên thông và hướng dẫn các công tác nghiệp vụ đối với Trung tâm cấp huyện.

Đọc Thêm:  Những loại bản đồ Quảng Nam mà bạn nên biết

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao

Trung tâm hành chính công Quảng Nam phối hợp với những đơn vị, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao các trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, những kỹ năng ứng xử giao tiếp, cho các cán bộ, viên chức công chức, được giao các nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả giải quyết những thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bố trí hợp lý

Trung tâm hành chính công Quảng Nam bố trí hợp lý những khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng văn bản hoặc những phương tiện điện tử; những nội dung thủ tục hành chính được công khai theo các quy định của pháp luật về kiểm soát các thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện các cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết những thủ tục hành chính; hỗ trợ các trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng các phương tiện điện tử.

Xử lý kiến nghị và khiếu nại

Trung tâm hành chính công Quảng Nam sẽ tiếp nhận và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo những cơ quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị, khiếu nại, phản ánh, tố cáo của những cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, viên chức, công chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến những việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, việc chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; chuyển ý kiến giải trình của các cơ quan có thẩm quyền về những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân; phối hợp với những cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc để cần xem xét, xử lý hành vi vi phạm của các cán bộ, công chức, viên chức (nếu có) và công khai các kết quả xử lý cho các tổ chức, các cá nhân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi vi phạm của các cán bộ, công chức, viên chức được biết.

Đọc Thêm:  Top 10 việc làm Tam Kỳ Quảng Nam có thu nhập cao nhất

Bố trí các trang thiết bị

Bố trí trang các thiết bị tại trung tâm hành chính công Quảng Nam theo các quy định và cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, tổng đài hỗ trợ, nộp thuế, phiên dịch những tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), thanh toán các phí, lệ phí, sao chụp, in ấn tài liệu và những dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm soát và giám sát

Trung tâm hành chính công Quảng Nam chủ trì kiểm soát, giám sát, đôn đốc những việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính tại những Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thực hiện những nhiệm vụ khác

Thực hiện những nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo các quy định của pháp luật.

Thực hiện các thống kê, thông tin, báo cáo

Thực hiện các thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo các quy định.

 Kết luận

Qua những thông tin trên về các nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Quảng Nam, hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho cuộc sống các bạn.

Bài viết liên quan